Eurolawyers integritetspolicy

1.  Vilka vi är

Vårt fullständiga juridiska namn är EU.RO Lawyers Advokatfirma i Stockholm AB, org. nr. 556667–9535, med registrerad adress på Rådmansgatan 40, 113 57, Stockholm (Eurolawyers).

Vi är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som beskrivs nedan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2.  Insamling av personuppgifter

En stor del av vår kommunikation sker med hjälp av telefon och e-post, vilket i princip alltid innebär en personuppgiftsbehandling. Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du kommunicerar med oss via exempelvis e-post, ringer till oss eller använder kontaktformulären på vår webbplats.

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. I huvudsak samlar vi in personuppgifter direkt från berörda personer, men det förekommer att vi i uppdrag får information om involverade personer utan att informationen kommer direkt från dem. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register och källor. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi i så fall inte kan efterleva våra skyldigheter att utföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

3.  Behandling av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar kan röra privata samt professionella direkta identifikationsuppgifter (namn, titel, adress, telefonnummer och e-postadress), indirekta identifikationsuppgifter (passuppgifter och födelsedatum, personnummer) samt redovisnings- och faktureringsinformation (kontonummer och skatteinformation). I vissa uppdrag kan personuppgifterna också avse annan information, t.ex. händelseförlopp eller andra omständigheter eller uppgifter som är relevanta för uppdraget.  De personuppgifter som vi samlar in i samband med rekrytering beror på vilken tjänst du söker eller om du blir kallad till intervju och kan bland annat omfatta namn, kontaktuppgifter, utbildning, arbetslivserfarenhet, intyg, resultat och utvärdering av intervjuer, tester och andra rekryteringsmoment samt annan bakgrundsinformation.

4.   Vad är syftet med vår behandling av personuppgifter?

De personuppgifter som lämnas eller inhämtas i samband med uppdrag behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och tillvarata våra klienters intressen, administrera de uppdrag vi åtar oss samt för att uppfylla sådana krav som följer av lag och Advokatsamfundets regelverk. Innan vi accepterar uppdrag måste vi utföra nödvändiga jävs och penningtvättskontroller.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering.

Rekryteringpersonuppgifterna behandlas av oss för att kunna utvärdera din ansökan samt dina kunskaper och färdigheter i syfte att bedöma om du är en lämplig kandidat och därmed aktuell för anställning.

5.  Laglig grund för behandling av personuppgifter

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, i relation till uppgifter om fysiska klienter, att vi ska kunna fullgöra det avtal som är grunden för det uppdrag vi åtagit oss. När det gäller anställda hos klientföretag, samarbetspartners, konsulter, utländska ombud, vittnen, motparter, motpartsföreträdare och motpartsombud där behandling av uppgifter om dessa kan vara en del i det uppdrag vi åtagit oss grundar sig vår personuppgiftsbehandling normalt på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör vår klients eller, i förekommande fall, våra berättigade intressen och att dessa väger tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Utöver detta kan det förekomma att vi i samband med de olika uppdrag vi åtagit oss har ytterligare grunder för behandlingen.

Behandlingen av personuppgifter som vi utför i samband med jävs- och penningtvättskontroller, samt arkiveringen av handlingar efter att ett uppdrag avslutats, grundas på en laglig skyldighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (bokförings- och penningtvättslagstiftning samt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed).

När vi behandlar personuppgifter i syfte att analysera och utveckla vår verksamhet och för marknadskommunikation, sker behandlingen på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vår behandling av rekryteringpersonuppgifter är nödvändig för att vidta åtgärder innan anställningsavtal eller liknande ingås. Eftersom vi har ett berättigat intresse av att kunna tillsätta tjänster och marknadsföra vår verksamhet, behandlar vi personuppgifter även med stöd av en intresseavvägning. Om du har ansökt om en specifik tjänst, men inte blivit utvald för denna, så kan vi med stöd av ditt samtycke fortsatt spara dina ansökningshandlingar och övriga personuppgifter för det fall du skulle bli aktuell för framtida tjänster.

6.  Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Eurolawyers kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon utanför byrån annat än i de fall då:

  • det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och den vars personuppgifter vi behandlar,
  • det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata våra klienters rättigheter och intressen,
  • det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet, efterkomma ett myndighetsbeslut eller ett beslut av domstol, eller Advokatsamfundets regelverk,
  • vi anlitar en utomstående tjänsteleverantör eller samarbetspartner som utför tjänster för vår räkning. Sådana tjänsteleverantörer och samarbetspartners får endast behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte använda personuppgifter för egna ändamål; eller
  • det annars tillåts enligt lag.

7.  Lagring av personuppgifter

Vi lagrar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna ska eller får lagras längre enligt lag.

De personuppgifter som kan komma att behandlas inför och i samband med utförande av uppdrag sparas under uppdragets handläggning och bevaras efter uppdragets slutförande i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Det innebär att personuppgifterna lagras under minst tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av uppdragets natur.

De personuppgifter som lagras i rekryteringssyfte behålls normalt tills dess rekryteringsförfarandet är avslutat samt upp till två år därefter. Vi kan även lagra dina personuppgifter under en längre period om du har lämnat ditt samtycke till att vi får spara dina uppgifter för tillsättning av framtida tjänster. Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet lagras under den tid som klientförhållandet pågår samt under en tid om ett år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

8.  Om informationssäkerhet

Eurolawyers har infört åtgärder för att skydda dina personuppgifters integritet och säkerhet. Endast de anställda och tjänsteleverantörer som behöver känna till uppgifterna och som har utbildats i att följa sekretessregler har tillgång till personuppgifterna.

Eurolawyers säkerställer att dina personuppgifter inte ändras, skadas eller blir tillgängliga för tredje part som inte har rätt till det.

9.  Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Dataskyddslagstiftningen ger dig vissa rättigheter när det gäller behandling av dina uppgifter.

Rätten att bli informerad

Du har rätt att får information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, bland annat vilka vi är, hur vi använder dina personuppgifter samt dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Vi har samlat all information du behöver i detta meddelande om integritet.

Rätten att få tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Vi kan bekräfta huruvida dina uppgifter behandlas och ge dig tillgång till dina personuppgifter.

Rätten att korrigera dina uppgifter

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få uppgifterna korrigerade och uppdaterade. Om vi har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi om möjligt att informera dem om eventuella uppdatering som du lämnar till oss. Du kan uppdatera de personuppgifter vi har om dig genom att kontakta oss på något av de sätt som anges i den här integritetspolicyn.

Rätten att radera dina uppgifter

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller tas bort när det inte finns något skäl för oss att fortsätta att behandla dem. De omständigheter när du kan begära rätten att bli bortglömd innefattar när informationen inte längre är nödvändig för det syfte som den ursprungligen samlades in eller behandlades för, och när du har tagit tillbaka ditt samtycke till behandling.

Det finns ett fåtal omständigheter när rätten att bli bortglömd inte gäller – fråga oss om du vill veta mer.

Rätten att begränsa behandling

Du har också rätt att ”blockera” eller dra in behandlingen av dina personuppgifter. Om du ber att vi ska dra in dina personuppgifter kommer vi inte att fortsätta att behandla dem.

Rätten att föra över uppgifter

Om du vill flytta eller föra över dina personuppgifter till en annan tjänsteleverantör, eller kopiera dina uppgifter för dina egna syften, har du rätt att få dina uppgifter överförda till en annan person.

Rätten att göra invändningar

Under vissa omständigheter kan dock allmänintresset gå före.

Du hittar ytterligare information om dina rättigheter när det gäller dataskydd hos Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Notera att ovan nämnda rättigheter kan vara begränsade med hänsyn till den tystnadsplikt och arkiveringsskyldighet som gäller för advokater. En begränsning eller radering av personuppgifter kan också innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden.

10.           Vad du kan göra om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina uppgifter

Vi är måna om att skydda och respektera din integritet. Men om du inte är nöjd med hur vi inhämtar eller behandlar dina uppgifter eller bara vill ha ytterligare information om dina rättigheter kan du kontakta oss via e-posta oss på privacy@eurolawyers.net, eller brev till Eurolawyers Advokatfirma AB, Box 3066, 103 61 Stockholm.

Vi kommer att samarbeta med dig för att lösa eventuella problem och försöker besvara alla frågor så snart som möjligt. Du kan också lämna in ett klagomål hos Datainspektionen – ytterligare information finns på www.datainspektionen.se.

11.           Förändringar i vår integritetspolicy

Vår policy kan komma att ändras. Alla framtida ändringar läggs upp på den här sidan.

Denna policy uppdaterades den 2019-12-18. Vi kommer att lägga upp alla ändringar på den här sidan och de träder samtidigt i kraft. Gå in på sidan regelbundet för att ta del av eventuella ändringar. ​​